Đặng Minh Năng

Avatar
  • Đơn vị: CLB Doanh Nhân Phú Yên tại Tp. Hồ Chí Minh
  • Chức vụ: Cựu Thư ký CLB
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Email:

Ngành nghề

Sản phẩm dịch vụ

Hội viên cùng ngành nghề